กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะ ครั้งที่ 4 (สำหรับผู้สอบผ่าน EPS-TOPIK) #

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะ ครั้งที่ 4

(สำหรับผู้สอบผ่าน EPS-TOPIK)

  

 

   ลำดับ     ชื่อ   สกุล   รุ่นที่    รหัสสอบ    วันที่สอบ  เวลาสอบ

1

นางสาวพนิดา

เปรมชัยวรกุล

14/6 20010189 11 ธ.ค. 55

14:30 น.

2

นางสาวนภาภรณ์

แซ่โซ้ง

14/6 20010207 11 ธ.ค. 55 14:30 น.

3

นายณัฐพล

อัศวจินดาพล

13/17 20015114 11 ธ.ค. 55 14:30 น.

4

นางสาวภรณ์ทิพย์

ชัยแว่น

14/5 20011140 11 ธ.ค. 55

14:30 น.

5

นางสาวจันทนา

แซ่จาง

14/5 20011136 11 ธ.ค. 55 14:30 น.

6

นางสาวสุภัสสร

เชอหมื่อ

13/1 20010453 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

7

นายเสน่ห์

สุวรรณ์เหมย

14/2 20010458 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

8

นายภาคิน

วิรชาวิภู

13/3 20010461 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

9

นายสมศักดิ์

มาเยอะ

13/18 20010500 12 ธ.ค. 55 8:30 น. 

10

นางสาวกนกพร

ปอนถิ่น

13/19 20010538 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

11

นายไกรสร

วิมลศรีมงคล

13/6 20010599 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

12

นายสมบุญ

วิมลศรีมงคล

13/9 20010600 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

13

นางสาววริศรา

นาราฤทธิ์ธนานันท์

13/2 20010621 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

14

นางสาวพัชรา

ชื่นพีรชัย

13/2 20010622 12 ธ.ค. 55 8:30 น. 

15

นางสาวอรวรรณ

อินสม

14/6 20010784 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

16

นางอำนวยพร

ฟุ้งภิญโญ

14/4 20010794 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

17

นายธนพงศ์

เกิดแพร

14/3 20010796 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

18

นายสมพงษ์

จันทร์โท

14/3 20010803 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

19

นายเดชาธร

เทพอุโมงค์

14/3 20010804 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

20

นางสาวนุชนันท์

อางิ

14/4 20010822 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

21

นางสาวชุลี

วูซือกู่

14/3 20010836 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

22

นายปฐพี

พัฒนาปวงชน

14/4 20010856 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

23

นายเสริมพงษ์

ขันธอุบล

14/4 20010861 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

24

นายวัฒนา

จะทอ

13/17 20010867 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

25

นางสาวสุรีภรณ์

ไกลถิ่น

14/6 20010985 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

26

นายอนุนาท

แซ่ลี

14/6 20011083 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

27

นางสาวปราณี

เบเซกู่

13/16 20011135 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

28

นางสาวนารีรัตน์

จะบอ

14/5 20011137 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

29

นางสาวอัญญาพร

วรรณวิจิตร

14/5 20011139 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

30

นายปณชัย

ธรรมมาศ

14/5 20011141 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

31

นายสงัด

โปเซ่

14/5 20011163 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

32

นายไพรัช

ราชชมภู

14/5 20011212 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

33

นายดิษยพงษ์

จะฟะ

14/5 20011219 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

34

นายประเสริฐ

แซ่กวาง

14/5 20011245 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

35

นายพงศกร

เตโชวณิชกิจ

14/5 20011300 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

36

นายสุวัฒน์

มาเยอะ

14/6 20011544 12 ธ.ค. 55 8:30ิ น.

37

นายปรัชญา

โวยแมกู่

14/5 20011243 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

38

นายภัทรวุธ

ไชยมะโน

13/7 20011688 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

39

นายนพดล

บุตรคำ

14/1 20010581 12 ธ.ค. 55 8:30 น.

40

นางสาวปาริชาติ

แซ่ย่าง

14/2 20015253 13 ธ.ค. 55 8:30 น.

41

นางสาวปิรยา

พาไธสง

14/5 20011107 13 ธ.ค. 55 8:30 น.

42

นายรามิล

หยกรุจิ

14/3 20010845 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

43

นายอาหมื่อ

แลเซอ

14/4 20010846 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

44

นายฐากูร

ตระกูลสูงศักดิ์

14/4 20010852 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

45

นางสาวอัจฉรา

วิบูลวุฒิไกร

14/5 20011131 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

46

นางสาวบุษกร

บีชิกู่

14/5 20011134 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

47

นางสาวดารุณี

อินถา

14/6 20011732 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

48

นายเอกพันธ์

กันทัน

14/5 20011159 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

49

นายไพรวัลย์

ปัญบือ

14/3 20010795 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

50

นายทนงศักดิ์ 

วงค์ขัติ

14/6 20011034 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

51

นายเทอดไทย

วงศ์บุญชัยเลิศ

14/3 20010809 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

52

นายธีรยุทธ์

แซ่ลี

14/3 20010814 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

53

นายโกศล

แซ่เล่า

14/3 20010826 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

54

นางสาววริศรา

แซ่จาง

14/3 20010833 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

55

นางสาววรรณดี

แซ่ย้าง

14/3 20010835 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

56

นายพิพัฒน์

แซ่ย่าง

14/6 20010231 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

57

นายทิศ

อยู่ลือ

14/2 20010535 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

58

นายวีระวัฒน์

แซ่ท้าว

14/1 20010572 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

59

นายประพันธ์

จินะมอน

14/6 20011674 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

60

นายสมศักดิ์

ลาชี

13/12 20011230 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

61

นายประพันธ์

วิมลศรีมงคล

13/9 20010601 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

62

นายชัยยา

อยู่ลือ

14/5 20011232 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

63

นายวิรัตน์

แซ่โซ้ง

14/6 20011376 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

64

นายวีระศักดิ์

แซ่หาง

14/6 20011616 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

65

นายมนตรี

พิทักษ์วนากุล

14/7 20011748 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

66

นายธนเทพ

เมอแลกู่

14/6 20011764 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

67

นายนุกูล

มะโนนึก

14/5 20011788 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

68

นางสาวธีรดา

เทียนรุ่งอรุณ

14/3 20010881 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

69

นายปรีชา

ตามี่

14/1 20011553 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

70

นายศักดิ์เทพ

มาเยอะ

13/7 20010656 12 ธ.ค. 55 12:00 น.

71

นางสาวสิริประภา

วรกิจพาณิชย์

14/5 20011162 13 ธ.ค. 55 12:00 น.

72

นายชญานนท์

พันธ์นาง

14/5 20011227 13 ธ.ค. 55 12:00 น.

 

 

วัน-เวลา ทดสอบทักษะ

 

 • กำหนดวันทดสอบ ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 – วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 รวมจำนวน 3 วัน                           โดยการสอบแบ่งออกเป็นวันละ 1 – 3 รอบ รอบที่ 1 สอบเวลา 08.30 น.  รอบที่ 2 สอบเวลา 12.00 น.                และรอบที่ 3 สอบเวลา 14.30 น.
 •  สถานที่ทดสอบ ณ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3                                                  ภายในบริเวณ    กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

     ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

 • แต่งกายสุภาพ โดยให้สามารถทดสอบทักษะและทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้คล่องตัว
 • เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)                                  พร้อมด้วยบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ                                                                                                                       ถ้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ                       เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบจะจัดไว้ให้ ณ สถานที่ทดสอบ                                                                                      ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ต้องนำอุปกรณ์ใดๆ ไปยังสนามทดสอบ                          
 • ผู้สมัครไม่สามารถขอเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ
 • ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง                                                                                          เพื่อลงทะเบียนและรับทราบ คำชี้แจงในการทดสอบทักษะ                                                                                            ถ้าหากไปถึงสถานที่สอบหลังเวลาเข้าห้องสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ กำหนดการมีดังนี้

     (1) ผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. เข้าห้องสอบเวลา 08.30 น.  

     (2) ผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 ลงทะเบียนเวลา 11.00 น. เข้าห้องสอบเวลา 12.00 น.

     (3) ผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 3 ลงทะเบียนเวลา 13.30 น. เข้าห้องสอบเวลา 14.30 น.

 • ผู้เข้ารับการทดสอบต้องระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างการทดสอบ                                                                   ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องรับผิดชอบเองกรณีเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากความประมาทในการทดสอบ
 • กรณีมีการทุจริตการสอบ ผู้ทุจริตจะได้ศูนย์คะแนน
 • โปรดตรวจสอบเนื้อหาการทดสอบทักษะที่ประกาศไว้ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้ผลการสอบที่ดี
 • เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ

    ประกาศผลสอบ

     วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและทางเว็บไซต์  www.epsthailand.wordpress.com,   www.eps.go.kr

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูง และผู้เข้าร่วมการทดสอบ

    ผู้ที่ได้คะแนนสูง จะได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาเป็นลำดับแรก

    ผู้เข้าร่วมการทดสอบ จะได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาเป็นลำดับที่สอง

    ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบต่ำ จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอชื่อให้นายจ้างพิจารณา

  

คะแนนสูง

ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่า 240 คะแนน (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)

คะแนนต่ำ

ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 40 คะแนน ในแต่ละหัวข้อ หรือ ต่ำกว่า 150 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด

   วิธีการและรายละเอียดการทดสอบทักษะ

 • หัวข้อการทดสอบทักษะ : แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การทดสอบร่างกาย                                                                                   การประเมินประสบการณ์การทำงานและการสัมภาษณ์  และทดสอบทักษะเบื้องต้น
 • การให้คะแนน

 

คะแนนเต็ม

ทดสอบร่างกาย

ประสบการณ์และการสัมภาษณ์

ทดสอบทักษะเบื้องต้น

หมายเหตุ

300 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

 

  

      การทดสอบร่างกาย 

   

กิจการ

หัวข้อทดสอบ

รายละเอียด

หมายเหตุ

ทุกประเภทกิจการ

ความอดทน

ทดสอบการวิดพื้นต่อเนื่อง (1 นาที)

 

กำลังการยึดจับ

วัดแรงบีบมือแต่ละข้างๆละ1ครั้งโดยใช้อุปกรณ์การทดสอบ(หน่วยเป็นกิโลกรัม)

 

ความยืดหยุ่น

วัดความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนบน (มือแตะพื้น)

 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง

วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง1ครั้งโดยใช้อุปกรณ์การทดสอบ (หน่วยเป็นกิโลกรัม)

 

 

       กาประเมินผลจากการสัมภาษณ์

  

กิจการ

หัวข้อทดสอบ

รายละเอียด

หมายเหตุ

ทุกประเภทกิจการ

การสื่อสารเบื้องต้นและความเข้าใจคำสั่ง

ทักษะในการสื่อสารเบื้องต้นด้วยภาษาเกาหลี  ความเข้าใจคำสั่งเบื้องต้นด้วยภาษาเกาหลี

บันทึกภาพเคลื่อนไหวของผู้สมัคร (30 วินาที) และจัดเตรียมให้แก่นายจ้างเกาหลีที่ร้องขอ

การอ่านประโยค

อ่านประโยคภาษาเกาหลี 4 – 5 ประโยค

การตอบชื่ออุปกรณ์เครื่องมือ

บอกชื่อของอุปกรณ์เครื่องมือการฟังชื่อของอุปกรณ์เครื่องมือและค้นหา

ประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงานและระยะเวลาการทำงาน

บุคลิกภาพและความสามารถ

ทัศนคติ ความกระตือรือร้น การเตรียมความพร้อม และอื่นๆ

 

       การทดสอบทักษะเบื้องต้น

           กิจการอุตสาหกรรมการผลิต  

  

หัวข้อทดสอบ

รายละเอียด

หมายเหตุ

วางแท่งไม้บนกระดาน

แยกแท่งไม้ที่มี สี รูปร่าง และขนาดที่แตกต่างกัน และปักลงบนกระดาน

 

การจัดการและแขวนชิ้นงาน

การแขวนห่วงที่มีขนาดต่างกัน ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

 

การประกอบชิ้นงาน

นำชิ้นงานมาประกอบบนกระดานตามแบบ

 

 

       คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

 • วันที่และสถานที่ทดสอบของผู้สมัครแต่ละคน จะประกาศในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 (อาจจะมีเปลี่ยนแปลง)
 • ผู้สมัครไม่สามารถขอเปลี่ยนวันทดสอบและสถานที่ทดสอบ และไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปในสถานที่ทดสอบหลังเวลาที่กำหนดไว้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มาสายเข้าสถานที่ทดสอบ
 • ผู้สมัครที่ไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมาด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
 • ผู้เข้ารับการทดสอบควรระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างการทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุอัน
 • เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบจะจัดไว้ให้ ณ สถานที่ทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ต้องนำอุปกรณ์ใดๆไปยังสนามทดสอบ ยกเว้น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
 • ผู้เข้ารับการทดสอบควรใส่เสื้อผ้าที่สวมสบายและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทดสอบทักษะ
 • กรณีมีการทุจริตการทดสอบ ผู้ทุจริตจะได้ศูนย์คะแนน
 • โปรดตรวจสอบเนื้อหาการทดสอบทักษะที่ประกาศไว้ในฉบับนี้ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้ผลการสอบที่ดี
 • ผู้ผ่านการสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ทุกคน สามารถสมัครทำงานได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลการทดสอบทักษะฝีมือและการบันทึกภาพระหว่างการทดสอบ ซึ่งจะส่งให้นายจ้างเกาหลีเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง